کارتی های بچگانه شامل کش , گیره و انبری های بچگانه در طرح های بسیار زیبا میباشد